Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

yyyciastko
17:17
yyyciastko
17:03
the museum of tears
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaasz asz
yyyciastko
17:03
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viachlodnawdowa chlodnawdowa
yyyciastko
16:59
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamelanchujnia melanchujnia
yyyciastko
16:49how I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viazembata zembata
yyyciastko
16:49
8661 6224
Reposted fromtfu tfu
yyyciastko
16:49
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viapomsa pomsa
yyyciastko
16:46
6933 8ff1
Reposted fromtichga tichga viavogel vogel

May 30 2017

yyyciastko
16:26

May 29 2017

yyyciastko
20:08
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover

May 28 2017

17:58
pics/trump/papstbesuch.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
yyyciastko
17:57
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaolimpia olimpia
yyyciastko
17:56
9432 5a61
yyyciastko
17:25
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viaspizowyratler spizowyratler

May 24 2017

18:37

May 23 2017

18:31
18:31

May 22 2017

20:12
4015 c407 500
Reposted frommegaflygon megaflygon viaspizowyratler spizowyratler
yyyciastko
20:11
7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viaHogattaa Hogattaa
yyyciastko
20:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl